Skip to content

业务

Sterling Ultra Precision

    • 电话: 1-727-538-6132
    • 传真: 1-727-538-6121
    • 8600 Somerset Drive, Largo, FL, 33773, USA

    Sterling Ultra Precision 是用于生产隐形眼镜和人工晶状体透镜 (IOL) 的超精密 CNC 车床的全球最大制造商。该公司拥有最先进的自由曲面(非旋转对称)光学表面生产技术以及由创新软件支持的快速和慢速刀具伺服机构。

    查看地图